Ogólne zasady rekrutacji

Dla obywateli RP procedury rekrutacji i przyjęcia na studia, jak również informacje praktyczne i niezbędne formularze znajdują się na stronie: http://pg.edu.pl/rekrutacja

Procedury aplikacyjne dla obywateli RP:

Kwalifikacje do aplikowania na studia I stopnia:

 • Kandydaci, którzy zdali nową maturę winni są spełnić kryteria zawarte w załączniku nr 3 zasad przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Gdańskiej
 • Kandydaci, którzy zdali starą maturę winni są spełnić kryteria zawarte w załączniku nr 4 zasad przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Gdańskiej

Kwalifikacje do aplikowania na studia II stopnia:

Kryteria kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia zawarte są w załączniku nr 3 zasad przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Politechnice Gdańskiej na rok akademicki

Ograniczenia:
Jedynym ograniczeniem dla osób spełniających kryteria wymienione powyżej jest ilościowy limit przyjęć na studia, który jest określany co roku przez senat.
 
Wszelkie informacje oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie: http://pg.edu.pl/rekrutacja

Procedury aplikacyjne dla studentów obcokrajowców:

Studenci – obcokrajowcy mogą ubiegać się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, pod warunkiem znajomości języka, w jakim odbywają się zajęcia (odpowiednio: język polski, angielski).

Ogólne informacje odnośnie przyjęć obcokrajowców zawarte są na stronie:

Procedury aplikacyjne dla studentów Erasmus:

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

 •  być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
 •  być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora),
 •  mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich).
 •  W czasie wyjazdu w ramach Erasmusa student nie może być urlopowany.
 •  Wyjazd w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy.
 •  Student wyjechać może raz na studia i raz na praktykę w ramach Programu.

Wyjazd na studia:

Student, który ubiega się o wyjazd na studia w ramach Programu ERASMUS powinien przejść procedurę konkursową na wydziale i uzyskać zgodę na studia w uczelni partnerskiej.

 W Dziale Międzynarodowej Współpracy akademickiej (DMWA) należy złożyć następujące dokumenty:

 • skierowanie z wydziału (od koordynatora wydziałowego) ,
 • porozumienie o programie zajęć – Learning Agreement,
 • Application Form
 • wykaz zaliczeń – Transcript of Records.

Dokumenty Learning Agrement i Transcript of Records podpisane przez koordynatorów wydziałowego i uczelnianego, oraz parafowane przez odpowiedniego dziekana, są wysyłane przez wydział/studenta do uczelni przyjmującej.

Po zaakceptowaniu studenta przez uczelnię zagraniczną należy dostarczyć do DMWA zgodę na przyjazd z Uczelni zagranicznej, wypełnić „Wniosek o wyjazd za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych", kartę informacyjną o studencie (z nr PESEL i nr konta bankowego w EURO) i podpisać przygotowaną przez DMWA umowę określającą warunki wyjazdu, wypłaty i rozliczenia stypendium.

Rozliczenie stypendium następuje po złożeniu w DMWA dokumentów z uczelni przyjmującej potwierdzających czas pobytu w oryginale, kopii dokumentów potwierdzających zaliczenie przedmiotów, wypełnionej ankiety oraz po uzupełnieniu ankiety on-line przygotowanej przez Narodowa Agencję. Na wydziale macierzystym student składa oryginały dokumentów potwierdzających zaliczenie przedmiotów.

Wyjazd na praktyki:

Praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów.

Praktyka może stanowić część programu studiów jako praktyka obowiązkowa, może być również praktyką nieobowiązkową i wówczas uczelnia uwzględnia ją w suplemencie do dyplomu.

Student, który ubiega się o wyjazd na praktyki w ramach Programu ERASMUS powinien przejść procedurę konkursową na wydziale i uzyskać zgodę na praktyki w instytucji przyjmującej.

Student zakwalifikowany na praktykę składa w DMWA następujące dokumenty:
wniosek o zgodę na wyjazd za granicę podpisany przez dziekana, na podstawie którego właściwy prorektor kieruje studenta na wyjazd, Training Agreement zawierający program praktyki podpisany przez instytucję przyjmującą i zatwierdzony przez wydział, kartę informacyjną o studencie.
Następnie podpisana zostaje przygotowana przez DMWA umowa określającą warunki wyjazdu, wypłaty i rozliczenia stypendium.

Rozliczenie stypendium następuje po złożeniu w DMWA dokumentów z instytucji przyjmującej potwierdzających czas odbycia praktyki, realizację planu praktyki oraz ocenę praktyki. Student powinien przygotować sprawozdanie z odbycia praktyki, uzupełnia również ankietę on-line przygotowaną przez Narodowa Agencję.