Pomoc materialna dla studentów

Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci kształcący się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń stypendialnych takich jak:

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Począwszy od drugiego roku studiów pierwszego stopnia stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który mieści się w grupie do 10% studentów z najwyższą liczbą punktów na każdym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium może być przyznane jednemu studentowi.

Stypendium na studiach pierwszego stopnia przyznawane jest na rok akademicki na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy. Stypendium na studiach drugiego stopnia przyznawane jest na semestr na okres do 5 miesięcy.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może być przyznane studentowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej, na podstawie wniosku złożonego w ciągu 20 dni od rozpoczęcia roku akademickiego lub 15 dni od rozpoczęcia semestru letniego danego roku akademickiego (dla osób rozpoczynających studia od semestru letniego).

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki na okres do 10 miesięcy na podstawie średniego miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi na podstawie wniosku złożonego w ciągu 20 dni od rozpoczęcia roku akademickiego lub 15 dni od rozpoczęcia semestru letniego danego roku akademickiego (dla osób rozpoczynających studia od semestru letniego). Stypendium przyznawane jest na rok akademicki na okres do 10 miesięcy. Student do podania musi dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Zapomoga losowa

Zapomoga losowa może być przyznana, na wniosek studenta,  dwa razy w ciągu roku akademickiego, w związku z wydarzeniem, które spowodowało losowe, przejściowe znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.

Zasady przyznawania stypendiów, wzory wniosków (z wyjątkiem stypendium ministra) reguluje:  Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej oraz Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 30/2016 z 18 października 2016 r.

Przyznawanie miejsca w Domach Studenckich PG

Prawo do zamieszkania w domach studenckich przysługuje w pierwej kolejności zamiejscowym studentom, którzy studiują w trybie stacjonarnym (wraz z małżonkiem i dziećmi) oraz znajdują sie w trudnej sytuacji materialnej. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na pisemny wniosek zainteresowanego. Zasady przyznawania miejsc, kwaterowania  oraz wzory dokumentów reguluje: „Regulamin Domów Studenckich”, http://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/kandydaci-na-studia1