Poradnictwo akademickie

Opiekun roku

Do podstawowych zadań opiekuna roku należy:

 • uczestnictwo w zebraniach ze studentami kierunku objętego opieką organizowanych przez dziekana, kolegium dziekańskie, dziekanat,
 • pomoc przy wyborze starosty roku, starostów grup, ewentualnych zmianach grup,
 • informowanie studentów pierwszego roku o sprawach bieżących związanych z organizacją semestru, przebiegiem studiów, zaliczeń, organizacją sesji itp.,
 • pośredniczenie w rozstrzyganiu spraw spornych, drobnych konfliktów pomiędzy studentami a wykładowcami,
 • pośredniczenie w kontaktach studentów pierwszego roku z władzami Wydziału,
 • kontrola podań składanych przez studentów pierwszego roku do dziekanatu lub do Dziekana pod względem merytorycznym i stosownych załączników

 

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu współpracuje z organami Uczelni oraz Administracją Osiedla Studenckiego we wszystkich sprawach dotyczących studentów Politechniki Gdańskiej.

Samorząd stara się udzielać pomocy koleżeńskiej tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomaga studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z Uczelni, miejsca w domu studenckim oraz broni przestrzegania i poszanowania praw studenta.

Ponadto niesie pomoc i doradztwo dla studentów w sprawach dydaktycznych tj:

 • reagowanie na pojawiające się zapytania ze strony studentów dotyczące procesu kształcenia, wskazywanie im prawidłowych rozwiązań oraz interwencje w sytuacjach, które tego      wymagają,
 • budowanie w studentach postawy świadomego „klienta" uczelni, realizowane poprzez informowanie studentów o ich obowiązkach oraz prawach, jakie im przysługują,
 • podnoszenie świadomości studentów w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego,
 • podnoszenie poziomu wiedzy studentów na temat Systemu Bolońskiego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej itp

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej
    Budynek Bratniak, pok.216
    ul. Siedlicka 4
    80-222 Gdańsk
    Tel. 58 347 19 06

   strona internetowa: www.sspg.pl
   e-mail: kontakt@sspg.pl

 

Poradnictwo zawodowe

Na Politechnice Gdańskiej funkcjonuje Biuro Karier, które niesie pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego. Głównym celem istnienia Biura Karier jest promocja na rynku pracy studentów i absolwentów, a także pomoc w pozyskiwaniu przez nich pracy na miarę ich możliwości, potrzeb i oczekiwań. Z usług świadczonych przez Biuro Karier mogą korzystać bezpłatnie wszyscy studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej oraz pracodawcy. 

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej posiada certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia - jako agencja poradnictwa zawodowego - nr certyfikatu 1691/4.

Co oferujemy:

 • dostarczamy informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • prowadzimy bazę ofert pracy, staży i praktyk zawodowych  (baza ofert dostępna po zalogowaniu na konto studenckie PG, aplikacja: Student/Kariera oraz na stronie internetowej: www.pg.edu.pl/biuro-karier);
 • prowadzimy indywidualne rozmowy doradcze;
 • pomagamy w planowaniu ścieżek kariery zawodowej;
 • pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • organizujemy warsztaty i kursy dotyczące między innymi: poszukiwania pracy oraz doskonalenia umiejętności miękkich;
 • organizujemy prezentacje pracodawców na terenie PG;
 • prowadzimy badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej
    Budynek Bratniak, pok. 204
    ul. Siedlicka 4
    80-222 Gdańsk
    tel. 58 347 28 84
    doradca zawodowy tel: 58 348 69 84

   strona internetowa: http://pg.edu.pl/biuro-karier
   e-mail: biuro.karier@pg.gda.pl

 

Centrum pomocy psychologicznej

Na uczelni działa Centrum Pomocy Psychologicznej. Bezpłatnie każdy student i doktorant może skorzystać z pomocy psychologa i psychoterapeuty. To przedsięwzięcie unikalne w skali regionu.

Centrum Pomocy Psychologicznej prowadzą osoby związane z Zakładem Psychologii Klinicznej GUMed. Gabinet znajduje się daleko od kampusu politechnicznego, co zapewnia pełną dyskrecję.

Na spotkania w Centrum Pomocy Psychologicznej należy rejestrować się wcześniej telefonicznie. Jedna wizyta trwa około 50 minut, natomiast długość i rodzaj pomocy terapeutycznej podyktowana jest stanem pacjenta. Oferowana jest terapia indywidualna oraz grupowa. Wizyty są bezpłatne.

Centrum Pomocy Psychologicznej
Gdańsk, ul. Hallera 6/2
Rejestracja telefoniczna: poniedziałek oraz czwartek, w godz. 13.30–14.30  tel. 664 830 473

W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej na wizytę do psychologa oraz specjalisty psychiatry umawiać się można również bezpośrednio w  Poradni Zdrowia Psychicznego „Medico”. Gdańsk, ul. Dworska 27 Rejestracja telefoniczna: codziennie w godz. 8.30–13.00 tel. 58 352 13 52