Procedury uznawania wcześniejszego kształcenia

Egzamin maturalny - "nowa matura", egzamin dojrzałości -  "stara matura", egzamin maturalny międzynarodowy

Kandydaci na studia pierwszego stopnia są kwalifikowani na podstawie wyników powyższych egzaminów. Szczegółowe kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia dostępne są na stronie: http://pg.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/matura

Konkursy wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych przez wydziały Politechniki Gdańskiej

Laureaci konkursów zgodnie z regulaminami wydziałowymi zatwierdzonymi przez Senat PG, są przyjmowani na studia w ramach zwiększonych limitów, zgodnie z zasadami przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów, po złożeniu wymaganych dokumentów.

Olimpiady szczebla centralnego

Laureaci lub finaliści olimpiadsą przyjmowani poza konkursem punktów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia. Wykaz olimpiad dostępny jest na stronie: http://pg.edu.pl/rekrutacja

Tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny

Uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w zależności od kierunku. Szczegółowe kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia dostępne są na stronie: http://pg.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/studia-i-stopnia oraz http://pg.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/studia-ii-stopnia

Tytuł magistra albo tytuł równorzędny

Uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia.
Szczegółowe kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia stanowią załącznik Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej i zawarte są na stronie: http://pg.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/studia-iii-stopnia

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Uprawnia do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.