Przyznawanie punktów ECTS

Politechnika Gdańska wprowadziła i stosuje system punktów ECTS od 2000 roku.

Punkty kredytowe ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie łącznego średniego nakładu pracy studenta wymaganego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno odbywającym studia na Politechnice Gdańskiej  jak i  studentom  przyjeżdżającym z innych uczelni aby realizować  na Politechnice Gdańskiej  część programu kształcenia. Punkty stosuje się do wszystkich elementów programu kształcenia, tj.: przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów obieralnych, zajęć z języków obcych, wychowania fizycznego oraz praktyk studenckich.

Dla każdego przedmiotu określono  zakładane efekty kształcenia, czyli umiejętności i kompetencje, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria)  oraz szacunkowy nakład pracy. Przez nakład pracy rozumie się sumę godzin kontaktowych w uczelni oraz  szacunkową  liczbę godzin pracy własnej studenta.  Programy kształcenia zostały tak ułożone by nakład pracy studentów realizowany w trakcie jednego roku akademickiego odpowiadał 60 punktom ECTS.  W razie potrzeby wprowadzany był podział przedmiotu na dwa lub większą liczbę semestrów (typowym przykładem jest matematyka).W takim przypadku jednostkom prowadzonym w różnych semestrach przypisano oddzielne treści oraz efekty kształcenia a co się z tym wiąże i  ilości punktów ECTS.

Rady wydziałów mają obowiązek przygotowania planów studiów i programów kształcenia dla danego kierunku, profilu oraz poziomu kształcenia. Programy kształcenia i plany studiów muszą być zaopiniowane przez Zespół ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na Politechnice Gdańskiej w celu stwierdzenia zgodności z ustawą oraz wytycznymi Senatu Politechniki Gdańskiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. zespołu programy kształcenia i plany studiów muszą być zatwierdzone uchwałą rady wydziału. Programy kształcenia akceptuje rektor, w sprawach spornych decyzję podejmuje senat.

Łączny nakład pracy studenta jest systematycznie monitorowany. Oszacowania nakładu pracy własnej weryfikowanie są poprzez badania ankietowe studentów. W przypadku stwierdzenia, że przyjęte oszacowania pracochłonności poszczególnych przedmiotów odbiegają od ocen studentów analizowane są przyczyny tych różnic i proponowane są modyfikacje programu kształcenia lub rozłożenia przedmiotów w poszczególnych semestrach.