Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach

Politechnika Gdańska jest gotowa przyjąć studentów niepełnosprawnych. Uczelnia dba  o dostosowanie organizacji i właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będącymi osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowanie warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.
Student będący osobą niepełnosprawną, na mocy Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej (US PG nr 351_2016XXIII z 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej), ma prawo wystąpić do dziekana o indywidualny tryb zaliczania zajęć i zdawania egzaminów.
Budynki Politechniki Gdańskiej, zwłaszcza te niedawno zmodernizowane, a także część akademików są dostosowane i wyposażone w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne (podjazdy, windy, toalety).

Niepełnosprawni studenci mogą również otrzymywać stypendium specjalne do osób niepełnosprawnych, które finansowane jest z budżetu państwa.  Stypendium to nie jest uzależnione od sytuacji materialnej. Niezbędne informacje dostępne są na stronie: http://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/stypendium-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr inż. Jakub Olczak
budynek Bratniak, pokój 213
tel. +48 0-58/ 347 13 13
e-mail: jakub.olczak@pg.gda.pl