Subjects list

Information about the course

Field of study:

Management

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Part-time studies

Date of commencement of studies:

October 2021

Faculty:

Faculty of Management and Economics

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Master of Science

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

  • 79 - Field of study: Management
  • 91 - Specialization: Organization Management
  • 91 - Specialization: Quality and Innovation Projects Management
  • 81 - Specialization: Financial Management In Enterprises
  • 81 - Specialization: Entrepreneurship and Marketing

Work placement:

Nie występują w programie studiów.

Graduation requirements:

Uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie studiów efektów uczenia się i liczby 94 punktów ECTS oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, a także z dyscyplin komplementarnych (ekonomia i finanse). Nabywają umiejętności analizy otoczenia organizacji (w tym również publicznych), w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, analizy zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii rozwoju i działania organizacji, zarządzania jakością i finansami. Wykorzystuje się metody projektowe do rozwiązywania problemów oraz rozwija umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem. Zwracamy szczególną uwagę na wyrobienie w absolwentach postawy twórczej i otwartej oraz świadomości potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, wspierane dobrą znajomością współczesnych aplikacji wspomagających zarządzanie, dają naszym absolwentom podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze projektantów systemów zarządzania. Poza tym znajdują oni zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, organizacjach sektora publicznego i organizacjach niedochodowych. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, przygotowują do prowadzenia badań naukowych.

Person responsible for the study programme:

dr inż. Marzena Grzesiak
margrzes@pg.edu.pl
(58) 347 16 17
Back to main page