Subjects list

Information about the course

Field of study:

Mechanical Engineering

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Part-time studies

Date of commencement of studies:

February 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Master of Science in Engineering

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

  • 0 - Field of study: Mechanical Engineering
  • 77 - Specialization: Computer and Experimental Methods in Mechanical Engineering
  • 12 - Specialization: Facilities and Infrastructure Security Engineering

Work placement:

The study program does't include apprenticeship

Graduation requirements:

A student should collect credits for all the subjects in compliance with the current curriculum (lectures, practicals, laboratories, projects). Only certain subjects are concluded with an exam, however, each subject is concluded with a pass requirement. A condition for passing a subject is obtaining a positive mark for classes anticipated in the curriculum for a given subject. In order to be allowed to take an exam from a given subject, a student must obtain a passing grade. Conditions for finishing studies are as follows: reaching the study effects specified in the curriculum, obtaining the required number of ECTS, filing an engineer diploma thesis and passing the diploma exam.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent Wydziału Mechanicznego, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, niezależnie od profilu i specjalności kształcenia, powinien mieć opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji specjalisty z zakresu mechaniki w różnych dziedzinach techniki. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność. Absolwent Wydziału Mechanicznego posiada podstawową wiedzę techniczną ukierunkowaną na Mechanikę i Budowę Maszyn. Uzyskana na studiach wiedza umożliwi absolwentowi: rozwiązywanie złożonych zadań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych lub studialno-twórczych, wykorzystanie metod matematycznych, symulacyjnych, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu, specjalistycznego oprogramowania komputerowego do części projektowych lub inżynierskich i badawczej pracy. Absolwent wykazuje umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów naukowych. Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwią absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Person responsible for the study programme:

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
jkropiwn@pg.edu.pl
(58) 347 10 24
Back to main page