Subjects list

Information about the course

Field of study:

Civil Engineering

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

February 2020

Faculty:

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

  3

Number of ECTS credits:

 • 0 - Field of study: Civil Engineering
 • 0 - Stream: Civil Engineering
 • 132 - Specialization: Civil Engineering
 • 62 - Stream: Civil Engineering
 • 92 - Specialization: Technology and Management in Civil Engineering
 • 65 - Specialization: Building and Civil Engineering Structures
 • 92 - Profile: Mosty
 • 92 - Profile: Modeling of Engineering Structures
 • 92 - Profile: Metal Structures
 • 92 - Profile: Concrete Structures
 • 92 - Profile: Construction Engineering
 • 62 - Specialization: Transportation Engineering
 • 92 - Profile: Road Planning and Design
 • 92 - Profile: Rail Roads
 • 92 - Profile: Road and Highway Construction
 • 92 - Specialization: Geotechnics
 • 92 - Specialization: Hydro and Marine Civil Engineering

Work placement:

n.d.

Graduation requirements:

Uzyskanie 95 (94 na Civil.Engineering) puntów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na wspólnym rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Jest on także przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typu obiektów budowlanych projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Back to main page