Subjects list

Information about the course

Field of study:

Power Engineering

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

February 2020

Faculty:

Faculty of Electrical and Control Engineering

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Master of Science in Engineering

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

  • 54 - Field of study: Power Engineering
  • 54 - Specialization: Advanced Power Engineering Systems
  • 54 - Specialization: Energy Systems in Distributed Economy
  • 54 - Specialization: Electric Power Systems
  • 56 - Specialization: Discrict hiting systems
  • 54 - Specialization: Centralized generating units
  • 54 - Specialization: Turbine Propulsion in Land, Ocean and Air Transport
  • 54 - Specialization: Operation of Power Engineering Systems

Work placement:

Brak w programie studiów II stopnia.

Graduation requirements:

Uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach szeroko rozumianego sektora energetycznego; biurach projektowo-konstrukcyjnych; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu energetycznego; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze energetyki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Back to main page