Subjects list

Information about the course

Field of study:

Transport and Logistics

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

February 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Master of Science in Engineering

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

  • 54 - Field of study: Transport and Logistics
  • 70 - Specialization: Multimodal and Inland Waterways Transport
  • 62 - Specialization: Intelligent Transport Systems

Work placement:

The study program does't include apprenticeship

Graduation requirements:

Obtaining the learning outcomes and the required number of ECTS points specified in the education program, submitting and obtaining a positive grade for the diploma thesis and passing the diploma examination.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent kierunku studiów drugiego stopnia Transport i logistyka posiada wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnej inżynierii transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i śródlądowego. Jako potencjalny pracownik jednostek administracji państwowej będzie on przygotowany do zarządzania ruchem, przeprowadzania jego analiz oraz projektowania i modernizacji dróg wodnych. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do projektowania i zarządzania nowoczesnymi terminalami logistycznymi, w szczególności będzie mógł być odpowiedzialny za całokształt procesów i infrastrukturę magazynowania i przeładunku oraz eksploatację systemów TOS. Jako pracownik firmy spedycyjnej będzie znał podstawowe uwarunkowania prawno-ekonomiczne transportu międzynarodowego i będzie w stanie koordynować przedsięwzięcia transportowe i nadzorować wszystkie etapy złożonego procesu transportu multimodalnego, włączając w to analizę ryzyka. Jako pracownik dowolnej innej firmy będzie mógł odpowiadać za decyzje optymalnego zakupu i efektywnej eksploatacji środków transportu (w tym gospodarkę energetyczną), zakup i eksploatację nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i elektronicznych oraz kompleksową organizację logistyki i procesów transportowych. Ponadto będzie skutecznie aplikować wszystkie ww. umiejętności we własnej działalności gospodarczej z zakresu szeroko pojętego transportu. Ogółem absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych i naukowo-badawczych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze, zakładach przemysłowych, biurach projektowych oraz instytutach naukowo-badawczych, prowadzących działalność związaną z transportem, w firmach tworzących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne dla potrzeb transportu lub firmach, które wymagają procesów transportowych.

Back to main page