Subjects list

Information about the course

Field of study:

Geodesy and Cartography

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

February 2020

Faculty:

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

  • 0 - Field of study: Geodesy and Cartography
  • 92 - Specialization: Geomatics and Geoinformatics
  • 0 - Specialization: Geomatics and Geoinformatics

Work placement:

Nie dotyczy

Graduation requirements:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS (94), złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia powinien posiadać rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu geodezji i kartografii oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności geomatyka i geoinformatyka. Studia drugiego stopnia powinny przygotowywać do twórczej pracy w zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień geomatycznych i geoinformatycznych, a także w przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury informacji przestrzennej. Absolwenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi i kierowania zespołami oraz wykazywać inicjatywę twórczą i umiejętność podejmowania decyzji. Powinni być przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych
i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Geomatyka integruje źródła danych, ich agregację i migrację poprzez zdobywanie, modelowanie, analizę i zarządzanie danymi przestrzennymi zaopatrzonymi w referencje przestrzenne. Geomatyka opiera się na naukowych założeniach geodezji i kartografii, wykorzystuje detektory w celu rejestracji przestrzennych i innych danych (z przestrzeni naziemnej i podziemnej, wodnej, powietrznej oraz kosmicznej). Obejmuje proces przekształcania danych pochodzących z różnych źródeł oraz ich integrację w system informacyjny z uwzględnieniem dokładnościowej analizy danych.

Geoinformatyka zajmuje się zastosowaniem narzędzi informatycznych do przetwarzania danych przestrzennych, z odniesieniem się do współczesnych rozwiązań z zakresu agregacji, transmisji
i bezpieczeństwa danych. Obejmuje zastosowania informatyki w pozyskiwaniu danych, tworzeniu systemów monitoringu przestrzeni oraz wykorzystaniu naukowych rozwiązań z zakresu informatyki do realizacji zadań z zakresu pozycjonowania i wymiarowania w przestrzeni.

Back to main page