Subjects list

Information about the course

Field of study:

Coastal and Offshore Engineering

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

February 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Master of Science in Engineering

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

  • 61 - Field of study: Coastal and Offshore Engineering
  • 72 - Specialization: Marine Hydrotechnical and Energy Structures
  • 84 - Specialization: Marine Civil Engineering
  • 84 - Specialization: Coastal and Inland Infrastructure

Work placement:

The study program does't include apprenticeship

Graduation requirements:

Obtaining the learning outcomes and the required number of ECTS points specified in the education program, submitting and obtaining a positive grade for the diploma thesis and passing the diploma examination.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji obiektów hydrotechnicznych morskich, brzegowych i rzecznych oraz umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i remontów złożonych obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych wspartych wiarygodnymi wynikami analiz inżynierskich. Jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Back to main page