Subjects list

Information about the course

Field of study:

Medical and Mechanical Engineering

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

February 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Master of Science in Engineering

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

  • 56 - Field of study: Medical and Mechanical Engineering
  • 70 - Specialization: Technologies, Materials, Implants
  • 70 - Specialization: Design, Construction
  • 94 - ISB: indywidualne studia badawcze

Work placement:

The study program does't include apprenticeship

Graduation requirements:

A student should collect credits for all the subjects in compliance with the current curriculum (lectures, practicals, laboratories, projects). Only certain subjects are concluded with an exam, however, each subject is concluded with a pass requirement. A condition for passing a subject is obtaining a positive mark for classes anticipated in the curriculum for a given subject. In order to be allowed to take an exam from a given subject, a student must obtain a passing grade. Conditions for finishing studies are as follows: reaching the study effects specified in the curriculum, obtaining the required number of ECTS, filing a diploma thesis and passing the diploma exam.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent Wydziału Mechanicznego, kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, niezależnie od specjalności kształcenia, powinien mieć opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji specjalisty technicznego w różnych branżach związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia oraz odpowiedzialność. Absolwent Wydziału Mechanicznego posiada poszerzoną wiedzę techniczną i medyczną ukierunkowaną na inżynierię mechaniczno-medyczną. Uzyskana na studiach wiedza umożliwia absolwentowi: rozwiązywanie złożonych zadań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych lub studialno-twórczych, wykorzystanie metod matematycznych, symulacyjnych, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu oraz wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego do prac projektowych i badawczych. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające samodzielnego rozwiązywanie prostych problemów naukowych. Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwią absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Person responsible for the study programme:

dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz
wiktoria.wojnicz@pg.edu.pl
+48 58 3471324
Back to main page