Subjects list

Information about the course

Field of study:

Ocean Engineering

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Master of Science in Engineering

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    4

Number of ECTS credits:

  • 60 - Field of study: Ocean Engineering
  • 60 - Specialization: Ocean Engineering
  • 98 - Profile: Ship Technology and Offshore Engineering
  • 70 - Profile: Marine Engineering and Offshore Energy

Work placement:

Dotyczy tylko profilu Technologie podwodne, zgodnie z Wydziałowym Regulaminem Odbywania Praktyk.

Graduation requirements:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia  się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianej w programie studiów praktyki (Technologie podwodne), złożenie projektu dyplomowego oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach i eksploatacji statków, obiektów oceanotechnicznych i systemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze oceanotechniki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze oceanotechniki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach produkcyjnych szeroko rozumianego sektora okrętowego; biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze oceanotechniki; instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa; administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Back to main page