Subjects list

Information about the course

Field of study:

Transport and Logistics

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    7

Number of ECTS credits:

  • 114 - Field of study: Transport and Logistics
  • 194 - Specialization: Water Transport Systems
  • 174 - Specialization: Water Transport Means
  • 194 - Specialization: Logistics Management in Transport

Work placement:

The rules of conducting the practice comply with the Faculty Practice Regulations. They are an integral part of the curriculum and are not subject to classification.

Graduation requirements:

Obtaining the learning outcomes and the required number of ECTS points specified in the education program, submitting and obtaining a positive grade for the diploma thesis and passing the diploma examination.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz środków transportu. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowany jest do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych i zarządzania w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu wodnego i transportu miejskiego. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej, administracji morskiej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, zakładach sektora okrętowego, biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Back to main page