Subjects list

Information about the course

Field of study:

Management and Production Engineering

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Engineer

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    7

Number of ECTS credits:

  • 161 - Field of study: Management and Production Engineering
  • 210 - Specialization: Quality Management and IT Systems of Production
  • 186 - Specialization: Manufacturing Engineering and Machine Maintenance

Work placement:

The rules of conducting the practice comply with the Faculty Practice Regulations. They are an integral part of the curriculum and are not subject to classification.

Students conduct the practice in compliance with the schedule of the selected study course. The practice aims at practical verification of the theoretical knowledge gained during the studies or preparation for writing the diploma thesis.

Practice is organized in cooperation with external institutions/companies.

Graduation requirements:

A student should collect credits for all the subjects in compliance with the current curriculum (lectures, practicals, laboratories, projects). Only certain subjects are concluded with an exam, however, each subject is concluded with a pass requirement. A condition for passing a subject is obtaining a positive mark for classes anticipated in the curriculum for a given subject. In order to be allowed to take an exam from a given subject, a student must obtain a passing grade. Conditions for finishing studies are as follows: reaching the study effects specified in the curriculum, obtaining the required number of ECTS, filing an engineer diploma thesis and passing the diploma exam.  

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent Wydziału Mechanicznego, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, niezależnie od profilu i specjalności kształcenia, posiada opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji inżyniera produkcji w różnych dziedzinach działalności technicznej. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Absolwent Wydziału Mechanicznego posiada podstawową wiedzę techniczną ukierunkowaną na Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia absolwentowi gruntowne przygotowanie w zakresu zarządzania procesami i systemami wytwarzania z wykorzystaniem systemów informatycznych. Absolwent posiada również umiejętności implementacji w procesie zarządzania wymagań ekonomiki produkcji, systemów jakości i ergonomii. Szczególnie istotna jest umiejętność wykorzystania komputerowo wspomaganego projektowania, prototypowania i wytwarzania wyrobów dla potrzeb nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Person responsible for the study programme:

dr inż. Aleksandra Wiśniewska
alewisni2@pg.edu.pl
(58) 347 14 34
Back to main page