Subjects list

Information about the course

Field of study:

Biomedical Engineering

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

February 2020

Faculty:

Faculty of Chemistry

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Master of Science

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

  • 169 - Field of study: Biomedical Engineering
  • 207 - Specialization: Sztuczna Inteligencja
  • 201 - Specialization: Medical Physics
  • 207 - Specialization: Electronics in Medicine
  • 209 - Specialization: Chemistry in Medicine

Work placement:

Przewidywany jest w formie modułu opcjonalnego długoterminowy staż badawczo-przemysłowy o czasie trwania min. 26 tygodni. Staż odbywa się w oparciu o Regulamin długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego.

Graduation requirements:

  1. zdobyć co najmniej 91 punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
  2. przygotować magisterską pracę dyplomową i uzyskać za tą pracę pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
  3. zdać magisterski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

 

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent jest przygotowany do realizacji zaawansowanych prac inżynierskich, badawczo-rozwojowych i wdrożeń w inżynierii biomedycznej, w szczególności w zakresie specjalności związanych z chemią w medycynie, elektroniką w medycynie, fizyką medyczną, informatyką medyczną i sztuczną inteligencją. Ma wiedzę oraz wykształcone umiejętności do eksploatacji, projektowania i badań w zakresie nowych systemów technicznych dla medycyny, do diagnostyki, monitorowania, rehabilitacji, planowania terapii.
W zakresie specjalizacji posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na:
- projektowanie, otrzymywanie, zastosowanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych w rozwiązaniach biomedycznych
- projektowanie, konstrukcję inteligentnych czujników, urządzeń i rozwiązań technologii Internetu Rzeczy (IoT)
- projektowanie i analizę osłon przed promieniowaniem na potrzeby pracowni radiodiagnostyki i radioterapii
- projektowanie i analizy nowych algorytmów w zakresie sztucznej inteligencji, inteligentnego oprogramowania, modeli uczenia maszynowego, aplikacji mobilnych i internetowych i systemów interakcji człowiek-system.
System studiów wyrabia i utrwala w nim kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność. Uzyskana wiedza umożliwi: rozwiązywanie zadań projektowych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych, wykorzystanie metod symulacyjnych, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu, oprogramowania komputerowego do części projektowych lub inżynierskich i badawczej pracy. Treści kształcenia podkreślają ważne obszary zastosowań ICT promowane przez UE w tematyce związanej ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i wspieraniem starzejącego się społeczeństwa. Nabyta wiedza techniczna oraz ekonomiczna umożliwią kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Posiada dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej. Może efektywnie pracować w zespołach badawczo-rozwojowych.

Back to main page