Subjects list

Information about the course

Field of study:

Architecture

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2021

Faculty:

Faculty of Architecture

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    3

Number of ECTS credits:

    90

Work placement:

Praktyka przeddyplomowa: 100 godzin, 4 ECTS.

Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi Zasadami realizacji praktyk na kierunku Architektura.

Praktyki są organizowane przez Wydział Architektury we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Graduation requirements:

uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, złożenie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji między ludźmi a architekturą i otaczającą przestrzenią, stosowania procedur opracowywania projektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym, stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji projektów z opracowaniami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej.

Rozumieją rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska.

Są przygotowani do: podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy badawczej.

Są przygotowani do podjęcia zatrudnienie w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.

Są przygotowani do kontynuowania edukacji w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia.

Back to main page