Politechnika Gdańska wczoraj i dziś

Kamień węgielny pod budowę uczelni wmurowano w 1900 roku. Gmach powstał w roku 1904. Pierwszym rektorem politechniki w Gdańsku, ówczesnej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, został wybitny matematyk Hans von Mangoldt. Do roku 1920 uczelnia pozostawała pod wpływem pruskim. Na mocy traktatu wersalskiego politechnika przeszła pod zarząd Wolnego Miasta Gdańska. Wśród studentów było wówczas wielu Polaków.


Dekretem Krajowej Rady Narodowej z 24 maja 1945 roku utworzono polską Politechnikę Gdańską złożoną z sześciu wydziałów: Architektury, Inżynierii Lądowej i Wodnej, Mechanicznego, Elektrycznego, Budowy Okrętów oraz Chemicznego.
Struktura organizacyjna PG zmieniała się z biegiem lat. Powstawały nowe wydziały, które dzieliły się lub łączyły, dostosowując ofertę edukacyjną do aktualnych wymagań rynku. W pierwszym roku akademickim 1945/1946 studia na Politechnice Gdańskiej rozpoczęło 1647 studentów. Dziś kształci się tu 26 tys. osób. Na dziewięciu wydziałach zdobyć można tytuł inżyniera, magistra, stopień doktora, a także odbyć studia podyplomowe i MBA. Politechnika prowadzi również studia i specjalności w języku angielskim. Kilka kierunków studiów jest unikatowych w skali kraju. Pieczę nad studentami sprawuje ponad 2,5 tys. pracowników, w tym 1,2 tys. nauczycieli akademickich. Do dyspozycji młodzieży pozostają specjalistyczne laboratoria, wyposażone w multimedia sale wykładowe, biblioteka z 1,2 mln woluminów oraz obiekty sportowe. Studenci angażują się w pracę niemal 60 kół naukowych, językowych i innych organizacji. Corocznie 300 żaków wyjeżdża na studia za granicę, wielu zdobywa podwójne dyplomy. Pracownicy naukowi uczestniczą w licznych projektach regionalnych i ogólnopolskich oraz realizują badania o charakterze międzynarodowym. Wykonują wiele prac finansowanych z funduszy strukturalnych. W tym względzie PG znajduje się w czołówce wśród politechnik.


Politechnicy chętnie współpracują ze światem biznesu i środowiskiem przemysłowym, co owocuje nie tylko ciekawymi przedsięwzięciami i wdrożeniami, ale i stypendiami, stażami oraz praktykami studenckimi. Opracowania i patenty pracowników PG są często nagradzane, także na prestiżowych, światowych targach i konkursach.

Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. To jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.