Informatyka

Lista przedmiotów

rok rozpoczęcia 2013/2014


Wydział

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy)

inżynier

Poziom kwalifikacji

studia pierwszego stopnia

Szczegółowe kryteria przyjęć

Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursu świadectw. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów:
- matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka
- język angielski i obcy

Rejestracja kandydatów jest prowadzona w serwisie internetowym: e-rekrutacja na Politechnice Gdańskiej www.rekrutacja.pg.gda.pl

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego i incydentalnego)

Świadectwo dojrzałości lub zagraniczny równoważny dokument potwierdzony przez polskie władze oświatowe.

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji

Uzyskanie dyplomu inżyniera  wymaga zdobycia nie mniej niż 210   punktów ECTS podczas 7   semestrów nauki. Roczny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych odpowiada 60 punktom ECTS.

Profil programu studiów

Student nabywa wiedzę z zakresu podstaw informatyki oraz zasad posługiwania się systemami informatycznymi. Zapoznaje się z architekturą współczesnych systemów komputerowych, interfejsów, systemów operacyjnych, baz danych i systemów wbudowanych. Poznaje środowiska programistyczne, języki programowania obiektowego, metody reprezentacji informacji i oprogramowanie obsługi multimediów. Uczy się podstaw sztucznej inteligencji, rozproszonego przetwarzania danych oraz budowy i zastosowań sieci komputerowych. W końcowym okresie studiów koncentruje się na wybranych polach zagadnień dotyczących np. algorytmów obliczeniowych, aplikacji rozproszonych, inżynierii wiedzy, systemów geoinformatycznych lub teleinformatycznych.

Podstawowe efekty kształcenia / uczenia się

Absolwent po zakończeniu studiów będzie:
- posiadać wiedzę i umiejętności informatyczne w zakresie budowy systemów informatycznych i technik tworzenia oprogramowania,
- potrafił wykorzystywać różne platformy programistyczne,
- znał zasady inżynierii oprogramowania
- potrafił zastosować swą wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer w środowiskach współczesnych systemów i sieci komputerowych oraz do wytwarzania rozproszonych aplikacji internetowych
- umieć posługiwać się językiem specjalistycznym
- orientować się w zasadach realizacji projektów informatycznych i tendencjach na rynku produktów informatycznych.

Profile zawodowe absolwentów wraz z przykładami

Absolwenci są przygotowani do pracy:
- w zespołach zajmujących się obsługą IT i wytwarzaniem oprogramowania w firmach informatycznych, jednostkach administracji i instytucjach edukacyjnych,
- na stanowisku specjalisty w zakresie instalacji i utrzymania urządzeń i systemów informatycznych,
- jako programista rozproszonych aplikacji biznesowych, grafiki komputerowej lub urządzeń mobilnych,
- we własnej firmie w branży IT.

Dalsze możliwości kształcenia

Studenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich dostępnych na Politechnice Gdańskiej lub innych uczelniach.

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu, oceniania i ocen

Wszystkie ogólne zasady oceniania są opisane w Regulaminie Studiów Politechniki Gdańskiej. Zasady szczegółowe dla każdego przedmiotu są zawarte w kartach przedmiotów.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Egzamin dyplomowy składa się z odpowiedzi na co najmniej trzy pytania egzaminacyjne dotyczące problematyki studiów. 

Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Gdańskiej i równa jest sumie trzech składników: 80% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny egzaminu dyplomowego.

Typ studiów

stacjonarne

7

Kierownik programu studiów lub inna odpowiedzialna osoba

prof. Bogdan Wiszniewski
email: bowisz@eti.pg.gda.pl
telefon: +48 58 3471089
budynek i nr pokoju: Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, room 423