Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Transport

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2020 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 144 - Kierunek: Transport
  • 195 - Specjalność: Systemy Transportowe
  • 210 - Profil: Logistyka i Zarządzanie Transportem
  • 210 - Profil: Inżynieria ruchu
  • 195 - Specjalność: Infrastruktura Transportu
  • 210 - Profil: Utrzymanie Infrastruktury Wodnej
  • 210 - Profil: Utrzymanie Infrastruktury Szynowej
  • 210 - Profil: Utrzymanie Infrastruktury Drogowej i Lotniskowej

Praktyka zawodowa:

praktyka zawodowa (po VI semestrze);
6 ECTS, 4 tygodnie

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 

Uzyskanie wymaganych efektów uczenia w tym zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w
programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, wykonanie pracy dyplomowej i
zdanie egzaminu dyplomowego

 

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowania, budowie i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz środków transportu. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowany jest do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych i zarządzania w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu wodnego i transportu miejskiego. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej, administracji morskiej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, zakładach sektora okrętowego, biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Powrót do strony głównej