Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Energetyka

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2020 r.

Wydział:

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 0 - Kierunek: Energetyka
  • 0 - Subkierunek: Energetyka (ENG)
  • 200 - Specjalność: Energy Technologies
  • 150 - Subkierunek: Energetyka (PL)
  • 210 - Specjalność: Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
  • 210 - Specjalność: Rynki Energii i Systemy Energetyczne
  • 210 - Specjalność: Odnawialne źródła energii

Praktyka zawodowa:

zgodnie z Wydziałowymi Regulaminami Odbywania Praktyk

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianej w programie studiów praktyki, złożenie projektu dyplomowego oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach szeroko rozumianego sektora energetycznego; biurach projektowo-konstrukcyjnych; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu energetycznego; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze energetyki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Powrót do strony głównej