Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Biotechnologia

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2020 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 199 - Kierunek: Biotechnologia
  • 211 - Specjalność: Biotechnologia leków
  • 211 - Specjalność: Biotechnologia molekularna
  • 211 - Specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie. Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętność praktycznego korzystania ze zdobytej podstawowej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, chemicznych i technicznych, metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesów technologicznych i procesów biotechnologicznych. Jest wyposażony w wiedzę specjalistyczną oraz w umiejętności praktyczne przygotowujące go do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych oraz do pracy w laboratoriach prowadzących analizy kontrolne i diagnostyczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej. Potrafi również wykonywać podstawowe prace badawcze z użyciem materiału biologicznego. Ponadto, jest przygotowany do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej