Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Energetyka

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2020 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 62 - Kierunek: Energetyka
  • 62 - Specjalność: Zaawansowane systemy energetyczne
  • 70 - Specjalność: Systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej
  • 70 - Specjalność: Systemy elektroenergetyczne
  • 70 - Specjalność: Systemy ciepłownicze
  • 62 - Specjalność: Scentralizowane źródła wytwórcze
  • 62 - Specjalność: Napędy Turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
  • 62 - Specjalność: Eksploatacja współczesnych systemów energetycznych

Praktyka zawodowa:

Brak w programie studiów II stopnia.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach szeroko rozumianego sektora energetycznego; biurach projektowo-konstrukcyjnych; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu energetycznego; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze energetyki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Jan Wajs
jan.wajs@pg.edu.pl
+48 58 347 28 30
Powrót do strony głównej