Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Oceanotechnika

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2020 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 36 - Kierunek: Oceanotechnika
  • 39 - Specjalność: Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych
  • 92 - Profil: Systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe
  • 92 - Profil: Statki morskie i obiekty oceanotechniczne
  • 92 - Profil: Jachty
  • 36 - Specjalność: Eksploatacja zasobów mórz i oceanów
  • 89 - Profil: Eksploatacja surowców mineralnych

Praktyka zawodowa:

Dotyczy tylko profilu Technologie podwodne, zgodnie z Wydziałowym Regulaminem Odbywania Praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia  się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianej w programie studiów praktyki (Technologie podwodne), złożenie projektu dyplomowego oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach i eksploatacji statków, obiektów oceanotechnicznych i systemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze oceanotechniki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze oceanotechniki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach produkcyjnych szeroko rozumianego sektora okrętowego; biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze oceanotechniki; instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa; administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Damian Bocheński
daboch@pg.edu.pl
(58) 347 27 73
Powrót do strony głównej