Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Transport i logistyka

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2020 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 74 - Kierunek: Transport i logistyka
  • 90 - Specjalność: Transport multimodalny i śródlądowy
  • 90 - Specjalność: inteligentne systemy transportowe

Praktyka zawodowa:

Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe. Zasady odbywania praktyk zgodnie z Wydziałowym Regulaminem Odbywania Praktyk

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie projektu dyplomowego oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku studiów drugiego stopnia Transport i logistyka posiada wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnej inżynierii transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i śródlądowego. Jako potencjalny pracownik jednostek administracji państwowej będzie on przygotowany do zarządzania ruchem, przeprowadzania jego analiz oraz projektowania i modernizacji dróg wodnych. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do projektowania i zarządzania nowoczesnymi terminalami logistycznymi, w szczególności będzie mógł być odpowiedzialny za całokształt procesów i infrastrukturę magazynowania i przeładunku oraz eksploatację systemów TOS. Jako pracownik firmy spedycyjnej będzie znał podstawowe uwarunkowania prawno-ekonomiczne transportu międzynarodowego i będzie w stanie koordynować przedsięwzięcia transportowe i nadzorować wszystkie etapy złożonego procesu transportu multimodalnego, włączając w to analizę ryzyka. Jako pracownik dowolnej innej firmy będzie mógł odpowiadać za decyzje optymalnego zakupu i efektywnej eksploatacji środków transportu (w tym gospodarkę energetyczną), zakup i eksploatację nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i elektronicznych oraz kompleksową organizację logistyki i procesów transportowych. Ponadto będzie skutecznie aplikować wszystkie ww. umiejętności we własnej działalności gospodarczej z zakresu szeroko pojętego transportu. Ogółem absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych i naukowo-badawczych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze, zakładach przemysłowych, biurach projektowych oraz instytutach naukowo-badawczych, prowadzących działalność związaną z transportem, w firmach tworzących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne dla potrzeb transportu lub firmach, które wymagają procesów transportowych.

Powrót do strony głównej