Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Mechanika i budowa maszyn

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2020 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 150 - Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
  • 212 - Specjalność: Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe
  • 210 - Specjalność: Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych
  • 188 - Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

Praktyka zawodowa:

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym Regulaminem Praktyk. Stanowią one integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu.

Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z planem wybranego kierunku studiów. Celem praktyki jest praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów lub przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Praktyki organizowane są we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie projektu dyplomowego inżynierskiego oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent Wydziału Mechanicznego, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, niezależnie od profilu i specjalności kształcenia, powinien mieć opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji inżyniera mechanika w różnych dziedzinach techniki. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność.

Absolwent Wydziału Mechanicznego posiada podstawową wiedzę techniczną ukierunkowaną na Mechanikę i Budowę Maszyn. Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwi absolwentowi rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwią absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Studia inżynierskie maja za zadanie ukształtować absolwenta zdolnego do wypełniania podstawowych inżynierskich zadań produkcyjnych w zakresie:

- technologii budowy maszyn,

- projektowania i konstrukcji maszyn,

- systemów, maszyn i urządzeń energetycznych.

Posiada on znajomość zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii. Jest przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
jkropiwn@pg.edu.pl
(58) 347 10 24
Powrót do strony głównej