Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2020 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 161 - Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • 186 - Specjalność: Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn
  • 210 - Specjalność: Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcji

Praktyka zawodowa:

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym Regulaminem Praktyk. Stanowią one integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu.

Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z planem wybranego kierunku studiów. Celem praktyki jest praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów lub przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Praktyki organizowane są we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie projektu dyplomowego inżynierskiego oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent Wydziału Mechanicznego, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, niezależnie od profilu i specjalności kształcenia, posiada opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji inżyniera produkcji w różnych dziedzinach działalności technicznej. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Absolwent Wydziału Mechanicznego posiada podstawową wiedzę techniczną ukierunkowaną na Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia absolwentowi gruntowne przygotowanie w zakresu zarządzania procesami i systemami wytwarzania z wykorzystaniem systemów informatycznych. Absolwent posiada również umiejętności implementacji w procesie zarządzania wymagań ekonomiki produkcji, systemów jakości i ergonomii. Szczególnie istotna jest umiejętność wykorzystania komputerowo wspomaganego projektowania, prototypowania i wytwarzania wyrobów dla potrzeb nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Aleksandra Wiśniewska
alewisni2@pg.edu.pl
(58) 347 14 34
Powrót do strony głównej