Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Transport i logistyka

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2021 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 54 - Kierunek: Transport i logistyka
  • 70 - Specjalność: inteligentne systemy transportowe
  • 64 - Specjalność: transport wodny

Praktyka zawodowa:

Program nie przewiduje obowiązkowych praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku studiów drugiego stopnia Transport i logistyka posiada wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnej inżynierii transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu wodnego jako elementu składowego nowoczesnych multimodalnych systemów transportowych. Jako pracownik przedsiębiorstw i jednostek administracji będzie on przygotowany do projektowania, zarządzania, optymalizacji i modernizacji systemów transportowych, zarządzania ruchem, przeprowadzania jego analiz oraz projektowania i modernizacji dróg wodnych. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do projektowania i zarządzania nowoczesnymi terminalami logistycznymi, w szczególności będzie mógł być odpowiedzialny za całokształt procesów i infrastrukturę magazynowania i przeładunku. Jako pracownik firmy spedycyjnej będzie znał podstawowe uwarunkowania prawno-ekonomiczne transportu międzynarodowego i będzie w stanie koordynować przedsięwzięcia transportowe i nadzorować wszystkie etapy złożonego procesu transportu multimodalnego, łącznie z analizą ryzyka. Będzie mógł odpowiadać za decyzje optymalnego zakupu i efektywnej eksploatacji środków transportu, w tym gospodarkę energetyczną. Będzie aplikować swoje umiejętności we własnej działalności gospodarczej z pojętego transportu, w tym w najbardziej nowoczesnych jego obszarach, związanych z autonomicznymi komponentami systemów transportowych. Absolwent będzie także przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych i naukowo-badawczych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze, zakładach przemysłowych, biurach projektowych, prowadzących działalność związaną z transportem, w tym w przedsiębiorstwach tworzących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne dla potrzeb transportu.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Przemysław Krata
przemyslaw.krata@pg.edu.pl
Powrót do strony głównej