Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Transport

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2021 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 52 - Kierunek: Transport
  • 81 - Specjalność: Systemy Transportowe
  • 92 - Profil: Logistyka i Zarządzanie Transportem
  • 92 - Profil: Inteligentne systemy transportu
  • 81 - Specjalność: Infrastruktura Transportu
  • 92 - Profil: Infrastruktura transportu wodnego
  • 92 - Profil: Infrastruktura transportu kolejowego
  • 92 - Profil: Infrastruktura transportu drogowego i lotniczego

Praktyka zawodowa:

-

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie wymaganych efektów uczenia w tym zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, wykonanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent po zakończeniu studiów będzie posiadać zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz środków transportu (pojazdów i statków). Przygotowany jest do prowadzenia prac naukowych, wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych i zarządzanie w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu wodnego i transportu miejskiego. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej, administracji morskiej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, zakładach sektora okrętowego i lotniczego, biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Krystian Birr
krystian.birr@pg.edu.pl
583472731
Powrót do strony głównej