Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria morska i brzegowa

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2021 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 63 - Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa
  • 74 - Specjalność: Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne
  • 72 - Specjalność: Infrastruktura brzegowa i śródlądowa
  • 72 - Specjalność: Marine Civil Engineering

Praktyka zawodowa:

Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe. Zasady odbywania praktyk zgodnie z Wydziałowym Regulaminem Odbywania Praktyk

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji obiektów hydrotechnicznych morskich, brzegowych i rzecznych oraz umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i remontów złożonych obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych wspartych wiarygodnymi wynikami analiz inżynierskich. Jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Rafał Ossowski
ross@pg.edu.pl
+48 58 347 27 01
Powrót do strony głównej