Programy międzynarodowe

Politechnika Gdańska oferuje swoim studentom i pracownikom możliwość uczestnictwa w edukacyjnych projektach wymiany międzynarodowej oraz w programach wspólnego dyplomowania.

Najważniejszym programem wymiany jest Erasmus+ Mobilność studentów i pracowników z krajami programu. Program ten umożliwia studentom wyjazdy na część studiów do uczelni partnerskich. Pozwala również na wzięcie udziału w praktykach realizowanych w instytucjach zagranicznych. Program umożliwia realizację wymiany, a w jego ramach przyznawane jest dofinansowanie wyjazdów. Swoim zasięgiem geograficznym projekt obejmuje kraje Unii Europejskiej, kraje EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) byłą jugosłowiańską republikę Macedonii oraz Turcję. W programie mogą brać udział studenci, nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy uczelni.  http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-o-programie

Wyjazdy studentów, którym przysługuje prawo do stypendium socjalnego oraz studentów ze specjalnymi potrzebami w ramach Erasmus+ Mobilność studentów i pracowników z krajami programu, finansowane są ze środków odrębnego programu, POWER. Studenci ci otrzymują dofinansowanie w większej wysokości niż w ramach programu Erasmus+. http://pg.edu.pl/international/studia

Uczelnia realizuje program Erasmus+ Mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi. Program ten z zasady realizowany jest w sposób przewidziany dla mobilności z krajami programu, a różni się od niego przede wszystkim zakresem geograficznym, umożliwiając mobilność z krajami niebędącymi krajami programu. Kolejna różnicą jest brak możliwości realizowania praktyk studenckich.  http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-kraje-partnerskie-zasady

Politechnika Gdańska bierze także udział w licznych programach podwójnego dyplomowania z uczelniami zagranicznymi oraz prowadzi dwa projekty Erasmus Mundus (EMQAL http://www.emqal.org/, Math Mods http://www.mathmods.eu/), w ramach których realizowane są wspólne programy studiów magisterskich.