Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
Kod przedmiotu E:35475W0 Liczba punktów ECTS
4
Godziny kontaktu: 65
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 35
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 2
Rok studiów 1
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marek Moszyński (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Marek Moszyński
dr inż. Łukasz Kamiński
dr hab. inż. Marcin Kulawiak
dr inż. Krzysztof Bruniecki
dr inż. Andrzej Chybicki
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
mgr inż. Łukasz Markiewicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 10 30 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 55
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość dowolnego języka programowania nieobiektowego np języka C

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak wymagań

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy z zakresu teorii programowania obiektowego oraz umiejętności programowania z wykorzystaniem tego typu podejścia.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U01 Student zdobywa umiejętności praktyczne wykonując przykładowe zadania w kilku językach programowania obiektowego. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
K_W09 Student zapoznaje się z podstawami programowania obiektowego na przykładzie czterech języków programowania C++, Java, C# i Python. - Ocena wiedzy faktograficznej
- Ocena umiejętności analizy informacji
Treści przedmiotu, zajęć

 

1. Paradygmaty programowania ze szczególnym uwzględnieniem paradygmatu obiektowego 

2. Implementacja enkapsulacji, dziedziczenia, abstrakcji i polimorfizmu w języku C++

3. Specyfika implementacji obiektowości w języku C++

4. Język Java i jego porównanie z językiem C++

5. Język C# i jako następca języka C i porównanie z językiem Java

6. Język Python jako przedstawiciel skryptowych języków programowania obiektowego

 

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Bjarne Strastroup - The C++ programming language

Bruce Eckel - Thinking in Java

Andy Harris -  Macrosoft C# for absolute beginner

Mark Lutz - Programming PythonLiteratura uzupełniająca:

John Hunt - Smalltalk and Object Orientation

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
projekt 50 33
laboratorium 50 33
wykład 50 34
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Przykładowe pytanie: w jakim kierunku rozwija się język C++?

Przykładowe zadanie: Implementacja prostego programu obiektowego z zastosowaniem paradygmatów programowania obiektowego w róznych językach programowania.

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta