Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu SYSTEM OPERACYJNY MAC OS X i iOS
Kod przedmiotu E:35961W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 30
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 20
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 4
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marek Moszyński (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Marek Moszyński
dr inż. Marek Kulawiak
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
mgr inż. Łukasz Markiewicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Programowanie obiektowe.

Programowanie w C.

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

brak

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami firmy Apple: systemem operacyjnym Mac OS X dla komputerów oraz systemem iOS dla urządzeń mobilnych. W przypadku pierwszego cenne jest porównanie go z systemami: MS Windows oraz rodziną *nix. Ponadto laboratoria stanowią ćwiczenie w wytwarzaniu aplikacji wedle konkretnych wymagań, w określonych technologiach oraz (poprzez 'zmuszenie' do nauczenia się nowego języka programowania) podnoszą ogólne umiejętności programistyczne.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U09 Studenci wytwarzają aplikacje dla systemów MacOS X i iOS. Aplikacje są demonstratorami konkretnych technologii dostępnych na tych platformach. - Ocena wiedzy faktograficznej
K_U08 Studenci poznają Core Data - wykorzystywaną w praktyce implementację obiektowej bazy danych. - Ocena umiejętności rozwiązywania problemów występujących w praktyce
K_U05 Studenci poznają modele zabezpieczeń wykorzystywane w systemach operacyjnych firmy Apple, i mogą je porównać z rozwiązaniami w systemach Windows/*nix. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
K_W15 Studenci znają architekturę systemów MacOS X i iOS, potrafią wskazać wspólne cechy z systemami *nix. - Ocena wiedzy faktograficznej
Treści przedmiotu, zajęć

Rozwój systemu MacOS, dostępność aplikacji, urządzenia mobilne Apple

Architektura systemu MacOS X: System plików, pliki wykonywalne, GUI, biblioteki ładowane dynamicznie, sterowniki, instalacja aplikacji

Język objective-C

Tworzenie aplikacji w Cocoa Framework; wzorzec Model-View-Controller w Cocoa

Biblioteka Cocoa: Notyfikacje, panele, ładowanie zasobów, pliki XIB

Biblioteka Cocoa: Widoki, rysowanie 2D, formatowanie tekstu, mechanizm copy-paste

Biblioteka Cocoa: dostęp do sieci, OpenGL

Biblioteka Cocoa: CoreData

iOS i Cocoa Touch – tworzenie aplikacji mobilnych

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Brak rozsądnych źródeł po polsku. Odsyłam do angielskiej listy lektur. Proszę o sugestie, jeśli ktoś zobaczy w księgarni ciekawą pozycję.Literatura uzupełniająca:

brak

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Kolokwia 50 60
Laboratorium 50 40
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

 

 1. Jak zdefiniować tablicę (NSArray) z trzema stringami?
 2. Jak będzie wyglądała deklaracja statycznej metody przyjmującej parametr typu int, a zwracające napis (nazwy wymyśl).
 3. Jaki efekt spowoduje wywołanie metody na zerowym (nil) wskaźniku?
 4. Jak mają się kolekcje do zarządzania pamięcią? 
 5. Jaki jest praktyczny sens użycia NSStringFromSelector?
 6. Co to jest property list? Do czego służy?
 7. Co to są cykle referencji, kiedy mogą powstać i jak sobie z nimi radzić w objective-C?
 8. Jaką rolę pełnią outlety? Jak funkcjonują?
 9. W jakich stanach może znajdować się aplikacja iOS? Co się z nią dzieje w poszczególnych stanach?
 10. Co oferuje MacOS X w kwestii zarządzania dokumentami?
 11. Jak chronione są wrażliwe dane użytkownika na platformie iOS?
 12. Porównaj NSThreads, NSOperations i GCD.

 

 

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
 • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
 • pw – Godziny pracy własnej studenta