Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu SYSTEMY WBUDOWANE I MIKROPROCESORY
Kod przedmiotu E:35521W0 Liczba punktów ECTS
4
Godziny kontaktu: 45
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 55
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 4
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Krzysztof Bikonis (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Krzysztof Bikonis
dr inż. Maciej Kokot
dr inż. Andrzej Kwiatkowski
dr inż. August Rams
dr inż. Grzegorz Fotyga
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 30 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 45
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Nie ma wymagań

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami cechami systemów wbudowanych na mikrokontrolerach, omówienie budowy, organizacji i architektury współczesnych mikrokortrolerów, nabycie przez studentów umiejętności programowania mikrokontrolerów PIC oraz AVR.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W10 Student rozumie opis układów cyfrowych za pomocą algebry Boole'a. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
K_U02 Student programuje w języku C oraz kompiluje programy do poziomu instrukcji procesora, uruchamia i testuje programy. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
K_W02 Student zna trendy rozwojowe i specyfikę mikroprocesorów, mikrokontrolerów, systemów wbudowanych. Potrafi programować mikrokontrolery na przykładzie układów PIC 10F202, 16F877A, ATmega128 oraz systemy wbudowane na przykładzie układu ADSP-BF537-Stamp. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
Treści przedmiotu, zajęć

1. Historia i trendy rozwojowe mikroprocesorów. Architektura systemu mikroprocesorowego.

2. Bloki nadzorujące pracą mikroprocesora. System przerwań.

3. Typy pamięci. System WE/WY.

4. Programowanie mikroprocesorów. Asembler.

5. Mikrokontrolery. Podstawowe definicje. Architektura mikrokontrolera PIC.

6. Architektura mikrokontolera PIC ATMega.

7. Specjalizowane układy WE/WY - SPI, UART, 1-wire, i2c, CAN, USB, PSP.

8. Procesory specjalizowane, sygnałowe DSP. Systemy wieloprocesorowe.

9. Techniki zwiększające wydajność mikroprocesorów.

10. Sprawdzian.

11. Klasyfikacja systemów wbudowanych.

12. Metody projektowania systemów wbudowanych uwarunkowanych czasowo (HRT-HOOD)

13. Platforma sprzętowa: architektury dedykowane.

14. Architektura procesorów dedykowanych. Przykłady architektur procesorów: AVR, ARM, PIC, Hitachi, MIPS.

15. Układy FPGA, ASIC, PLC.

16. Podstawowe układy peryferyjne.

17. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu operacyjnego dla systemów wbudowanych.

18. Wielozadaniowość w systemach wbudowanych (wątki, procesy).

19. Systemy czasu rzeczywistego dla układów wbudowanych.

20. Uproszczone warstwy oprogramowania sieciowego dla systemów wbudowanych.

21. Przykłady protokołów komunikacyjnych Ad Hoc dla systemów wbudowanych.

22. Środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji dla systemów wbudowanych.

23. Sposoby modelowania systemów wbudowanych.

24. Przetwarzanie danych a zużycie energii w systemach wbudowanych

25. Metody testowania programów dla systemów wbudowanych.

26. Sposoby zapewniania odpowiedniego poziomu jakości aplikacji w systemach wbudowanych.

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. J. W. Valvano, Introduction to embedded systems interfacing to the freescale 9S12, Cengage Learning, 2010

2. J. W. Valvano, Introduction to embedded systems interfacing to the freescale 9S12, Cengage Learning, 2010

3. J. Yiu, The definitive guide to the ARM CORTEX-M3 second edition, Elsevier Inc., 2010

4. R. Baranowski, Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce, BTC, 2005

5. T. Jabłoński, Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce, BTC, 2002Literatura uzupełniająca:

1. Nota katalogowa procesora: ADSP-BF537 Blackfin

2. Nota katalogowa procesora: PIC10F202 3. Nota katalogowa procesora: PIC16F877A

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin pisemny 51 25
Ćwiczenia praktyczne 51 50
Kolokwia w czasie semestru 51 25
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta