Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu JĘZYKI PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO
Kod przedmiotu E:35023W0 Liczba punktów ECTS
6
Godziny kontaktu: 65
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 85
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 3
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie niestacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marek Moszyński (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Marek Moszyński
dr inż. Andrzej Chybicki
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 30 0 0 15 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 45
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Nie ma wymagań

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy z zakresu teorii programowania obiektowego oraz umiejętności programowania z wykorzystaniem tego typu podejścia.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U02 Student zdobywa umiejętności praktyczne wykonując zadanie projektowe w wybranym języku. - Ocena postępów pracy
- Ocena realizacji zadania
K_U01 Student zdobywa umiejętności praktyczne wykonując przykładowe zadania w kilku językach programowania obiektowego. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
K_W09 Student zapoznaje się z podstawami programowania obiektowego na przykładzie czterech języków programowania C++, Java, C# i Python. - Ocena wiedzy faktograficznej
- Ocena umiejętności analizy informacji
Treści przedmiotu, zajęć

1. Wprowadzenie - rozwój maszyn cyfrowych i sposobów ich programowania 2. Programowanie obiektowe a inne paradygmaty programowania 3. Język C++ jako rozszerzenie nieobiektowego języka programowania. Przykład wprowadzający. 4. Funkcje w języku C++, ich przeciążanie, dopasowanie parametrów, wywołania wieloparametrowe 5. Klasy w języku C++, definicja, dane klasy, metody klasy, klasy lokalne. 6. Klasyfikacja metod w językach obiektowych (zarządzające,implementacyjne, pomocnicze, dostępu, stałe). 7. Zasady dziedziczenia. 8. Przeciążanie operatorów w języku C++ 9. Zasady programowania z wykorzystaniem szablonów 10. Standardowa biblioteka szablonów STL i jej organizacja 11. Koncepcja iteratorów i funkcji obiektowych 12. Język Java jako nowoczesny język programowania obiektowego oparty na maszynie wirtualnej 13. Polimorfizm w języku Java. 14. Studium porównawcze język Java a C++. 15. Interfejsy w dziedziczeniu i klasy wewnętrzne 16. Obsługa błędów za pomocą wyjątków 18. Sprawdzian kontrolny

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language 2. Bruce Eckel, Thinking in Java 3. Mark Lutz, Programming PythonLiteratura uzupełniająca:

1. John Hunt, Smalltalk and Object Orientation 2. Bruce Eckel, Thinking in C++

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Projekt 55 60
Kolokwia w czasie semestru 55 40
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta