Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu BAZY DANYCH-(NST)
Kod przedmiotu E:05987W0 Liczba punktów ECTS
6
Godziny kontaktu: 45
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 105
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 4
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie niestacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. August Rams (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. August Rams
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 30 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 45
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Nie ma wymagań

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z tematyką budowania relacyjnych baz danych i zarządzania nimi.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W01 Student tworzy aplikacje baz danych wykorzystujące autoryzację dostępu do danych. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
K_U08 Student tworzy modele ERM dla konkretnych problemów. Potrafi na podstawie tych modeli konstruować schematy relacyjnych baz danych. Potrafi normalizować relacyjne bazy danych. Potrafi formułować zapytania SQL. Stosuje przetwarzanie transakcyjne na odpowiednim poziomie izolacji - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena realizacji zadania
K_W05 Student potrafi zastosować polecenia SQL oraz elementy struktury bazy danych (widoki) do zróżnicowania dostępu do danych. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

1. Architektura systemu baz danych

2. Funkcje systemu zarządzania bazami danych

3. Zbiory encji, atrybuty encji, klucze encji, związki

4. Diagram związków encji (ERD) - koncepcja, pojęcia ogólne

5. Tworzenie diagramów związków encji

6. Relacyjna baza danych definicje

7. Zasady integralności encji i integralności referencyjnej

8. Przejście od diagramu związków encji na schemat relacyjnej bazy danych

9. Algebra relacji: operatory zbiorowe

10. Algebra relacji: operatory relacyjne

11. Język SQL przegląd, źródła, standardy

12. Tworzenie tablic

13. Wstawianie danych do tablic

14. Zapytania proste

15. Wyrażenia SQL - proste i warunkowe

16. Zapytania z użyciem funkcji agregujących

17. Zapytania z grupowaniem

18. Zapytania ze złączeniami

19. Zapytania ze złączeniami rozszerzonymi

20. Zapytania zagnieżdżone

21. Instrukcje aktualizacji, usuwania i wstawiania masowego

22. Widoki, operacje na widokach, aktualizacja poprzez widoki

23. Kursory, przetwarzanie sekwencyjne wyników zapytania

24. Normalizacja relacyjnych baz danych: 2 i 3 postać normalna

25. Postać normalna Boycea-Codda

26. Normalizacja relacyjnych baz danych: 4 i 5 postać normalna

27. Przetwarzanie transakcyjne w bazach danych - podstawy

28. Poziomy izolacji transakcji

29. Przetwarzanie transakcyjne a standardy SQL

30. Zasady budowy poprawnych aplikacji bazodanowych w środowisku współbieżnym

31. Identyfikacja, uwierzytelnienie i autoryzacja w bazach danych

32. Autoryzacja operacji na danych w SQL: widoki, instrukcje GRANT i REVOKE

 

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

P.Beynon-Davies. "Systemy baz danych". WNT 2000.

C.J.Date. "Wprowadzenie do systemów baz danych". WNT 2000.

M.Gruber. "SQL", wydanie drugie. Helion 2000

K.Goczyła, A.Landowska., M.Piechówka. "Bazy danych". Materiały do wykładu. Gdańsk, 2009

Materiały pomocnicze ("T-SQL_podstawy.pdf") na stronie domowej przedmiotuLiteratura uzupełniająca:

Nie ma wymagan

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Obecności 0 10
Kolokwium pisemne 50 50
Ćwiczenia praktyczne 50 40
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Utworzenie schematu relacyjnej bazy danych na podstawie diagramu związków encji.

Weryfikacja postaci normalnej bazy danych.

Opracowanie poleceń SQL dla tworzenia i modyfikacji obiektów relacyjnej bazy danych.

Opracowanie poleceń SQL dla uzyskania danych z relacyjnej bazy danych.

 

 

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta