Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu TELEMONITORING ŚRODOWISKA I SYSTEMY GIS
Kod przedmiotu E:35268W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 40
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 10
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Elektronika i telekomunikacja,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 6
Rok studiów 3
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Nie ma wymagań

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Nabycie przez studentów wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu współczesnych technologii zdalnego monitoringu środowiska Ziemi: satelitarnych oraz hydroakustycznych, a także z zakresu podstaw systemów informacji przestrzennej (GIS)

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U25 Student potrafi praktycznie wykorzystywać systemy zdalnego monitoringu Ziemi, w szczególności potrafi wybrać odpowiednie źródło danych do danego zastosowania oraz interpretować w podstawowym zakresie uzyskiwaną informację. Umie korzystać z GIS w podstawowym zakresie. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena realizacji zadania
K_W27 Student zna podstawy technik zdalnego monitoringu środowiska: lotniczego, satelitarnego i hydroakustycznego oraz ich zastosowania. Zna parametry techniczne systemów obrazowania satelitarnego oraz systemów hydroakustycznych. Zna rodzaje i formaty danych przestrzennych stosowane w GIS. Umie wykorzystywać podstawowe funkcje GIS. - Ocena wiedzy faktograficznej
Treści przedmiotu, zajęć

1. Podstawy telemonitoringu środowiska Ziemi (lądu, morza, atmosfery) 2. Telemonitoring lotniczy. Fotogrametria 3. Telemonitoring satelitarny. Metody i systemy pozyskiwania wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych 4. Zakres optyczny obrazowania satelitarnego 5. Zakres radarowy obrazowania satelitarnego 6. Inne techniki i systemy zdalnego monitoringu lądu i atmosfery: lidary, altimetry, mierniki rozproszenia 7. Metody monitoringu akustycznego hydrosfery 8. Echosondy jednowiązkowe, sonary wielowiązkowe, sonary boczne 9. Transmisja i odbiór sygnałów akustycznych w oceanie 10. Systemy monitoringu i oceny morskich zasobów żywych 11. Akustyczne metody rozpoznawania typu dna morskiego 12. Systemy obserwacji, obrazowania i mapowania dna morza 13. Systemy monitoringu zanieczyszczeń w środowisku morskim 14. Systemy informacji przestrzennej (GIS) - podstawowe pojęcia i koncepcje 15. Modele danych w GIS - wektorowy, wektorowy topologiczny, rastrowy

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

A. Stepnowski, Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego, Wydawnictwo GTN, Gdańsk, 2001Literatura uzupełniająca:

1. R. Salamon, Systemy hydrolokacyjne, Wydawnictwo GTN, Gdańsk, 2006

2. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka, PWN, 2008

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 50 50
Ćwiczenia praktyczne 50 50
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta