Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu APLIKACJE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH
Kod przedmiotu E:35411W0 Liczba punktów ECTS
6
Godziny kontaktu: 80
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 70
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 5
Rok studiów 3
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Nieobowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Krzysztof Bikonis (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Andrzej Kwiatkowski
dr inż. August Rams
mgr inż. Mateusz Groth
dr inż. Krzysztof Bikonis
dr inż. Jerzy Demkowicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 30 0 30 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 60
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Zaliczenie przedmiotu "Systemu wbudowane i mikroprocesory"

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studenta z obszarami zastosowań i kierunkami rozwoju systemów wbudowanych oraz opanowanie metod programowania systemów wbudowanych realizujących określone zadania.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W02 Student zapozna się obszarami zastosowań i kierunkami rozwoju systemów wbudowanych. Opanuje programowanie systemów wbudowanych realizujących określone zadania. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

1. Charakterystyka systemu wbudowanego. Omówienie klasyfikacji, charakterystyk i wymagań względem funkcjonalności systemów wbudowanych. 2. Obszary zastosowań i kierunki rozwoju systemów wbudowanych. 3. Charakterystyki urządzeń wbudowanych stworzonych z myślą o uruchamianiu konkretnych aplikacji. Aplikacje cyfrowego przetwarzania sygnałów. 4. Aplikacje przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. 5. Aplikacje komunikacji bezprzewodowej. 6. Aplikacje gromadzenia danych. 7. Aplikacje sterowania procesami. 8. Bankomaty. Integracja z użytkownikiem. 9. Sposoby doboru systemu wbudowanego dla zdefiniowawszy aplikacji. Wymagania względem systemów wbudowanych w kontekście konkretnych aplikacji. 10. Sposoby modelowania systemów wbudowanych. Modelowanie przepływu danych. Obiektowe modelowanie systemów. 11. Wielofunkcyjne i dedykowane systemy wbudowane. Sterowniki FPGA. 12. Tworzenie dedykowanego systemu w języku opisu sprzętowego. Systemy działające w oparciu o SO. 13. Systemy wbudowane w automatyce. Przykłady zastosowań. Trendy w zastosowaniu systemów wbudowanych w automatyce. 14. Systemy SCADA. Automatyka samochodowa. 15. Przykład projektu aplikacji systemu czasu rzeczywistego. 16. Mikroserwery WWW jako metoda integracji systemów wbudowanych z siecią Internet. 17. Sprawdzian wiadomości. 18. Systemy wbudowane w zastosowaniach o podwyższonym bezpieczeństwie. Przykłady zastosowań w medycynie, lotnictwie i technice kosmicznej. 19. Systemy wbudowane w zastosowaniach dla infrastruktur krytycznych. 20. Rozproszone aplikacje dla systemów wbudowanych. 21. Scentralizowane i zdecentralizowane systemy wbudowane w zastosowaniach przemysłowych. 22. Sieci czujników i sensorów budowanych w oparciu o systemy wbudowane. Protokoły transmisji dla sieci systemów wbudowanych. Sieć przewodowa i bezprzewodowa. 23. Telefonia komórkowa jako przykład mobilnych systemów wbudowanych. Smartfony, PDA, WebPady. 24. Architektura warstwowa aplikacji z RFID. 28. Urządzenia wbudowane - Set Top Boxes. 29. Bezpieczeństwo aplikacji dla systemów wbudowanych.

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. A. N. Doboli, E. H. Currie, Introduction to mixed-signal, embedded design, Cypress, 2007 2. A. S. Berger, Embedded Systems Design: An Introduction to Processes, Tools and Techniques, CMP Books, 2002 3. J. Majewski, P. Zbysiński, Układy FPGA w przykładach, BTC, 2007 4. M. Barr, A. Massa, Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools, 2nd Edition, O"Reilly, 2008 5. T. Noergaard, Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers (Embedded Technology), Elsevier, 2005Literatura uzupełniająca:

1. Manual for Adelaida starter kit 2. Manula for Jupiter starter kit 3. Nota katalogowa procesora: ATmega 128 4. Nota katalogowa procesora: PIC16F877A 5. R. Baranowski, Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce, BTC, 2005 6. T. Jabłoński, Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce, BTC, 2002 7. V. Ess, A. N. Doboli, E. H. Currie, Laboratory manual for introduction to mixed-signal, embedded design, Cypress, 2008

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin pisemny 51 25
Kolokwia w czasie semestru 51 25
Ćwiczenia praktyczne 51 50
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta