Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu ZAAWANSOWANE ARCHITEKTURY KOMPUTERÓW
Kod przedmiotu E:35552W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 30
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 20
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 6
Rok studiów 3
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Nieobowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Jerzy Demkowicz (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Jerzy Demkowicz
mgr inż. Tomasz Bieliński
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zaawansowanymi aspektami architektur komputerowych ze szczegolnym uwzglednieniem architektur potokowych, VLIW oraz niskopoziomowych warstw oprogramowania EFI.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U01 Badanie wydajnosci nietypowych architektur komputerowych. - Ocena realizacji zadania
K_W15 Znajomosc szczegolow tworzenia architektur w odniesieniu do nietypowych modelow procesorow oraz umiejetnosc projektowania architektur od strony programowej i software'owej - Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta od strony praktycznej z najważniejszymi aspektami
architektur komputerowych oraz sposobami ich oprogramowywania.
Przedmiot prezentuje główne problemy programowania architektur komputerowych, ale z odniesieniami do programowania wysokopoziomowego i w konsekwencji poprawy wydajnosci programowania. W jego toku student poznaje min.:
- poces projektowania  procesorów z wykorzystaniem układów logicznych i języka VHDL

- proces mikroporgramowania i oprogramowywania potoków,
- realizację predykcji (Branch Prediction, BTB, GHB),
- istotę benchmark'ow i ich szczególowe rozwiazania,
- algorytmy obsługi pamięci Cache, mechanizmy obsługi pamięci Cache
- procesory dedykowane, procesory typu Soft (FPGA), hybrydowe, procesory dynamicznie przełączane,
- sposoby programowania procesora ARM Neon SIMD,
- budowę procesora Sun Niagara, OpenSprac, Leon, Cell IBM, konsolę Sun, IBM , Larabee i Fusion(AMD), nVidia CUDA, Macintosh, Apple
- transmisję danych QuickPath, w tym wiarygodność, niezawodność, komunikacja wewnątrz procesora.
- politykę zarządzania zasobami energetycznymi w procesorze
- EFI Shell
- pamięci masowe RAID,
- szybki transfer danych - złącza SATA, eSATA, PCI

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Compute Architecture A Quantitative Approach , 4th.ed,  2007 - Hennessy & PattersonLiteratura uzupełniająca:

Specjalistyczne manuale dostępne u prowadzącego

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Wykład 51 50
Laboratorium 51 50
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta