Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIE MAP CYFROWYCH
Kod przedmiotu E:35770W01 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 45
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 5
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 1
Rok studiów 1
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Andrzej Chybicki (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Andrzej Chybicki
mgr inż. Tomasz Bieliński
mgr inż. Łukasz Markiewicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 15 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 45
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Posiadane podstawowoe umiejętności w zakresie programowanie w językach Java, C/C++ oraz C#. 

Wiedza z zakresu definicji projekcji geograficznych stosowanych w mapach cyfrowych

Cel przedmiotu

Przedstawienie podstaw zagadnień związanych z rynkiem geoinformatycznym w Polsce i na świecie z zakresu tworzenia i stosowania systemów elektronicznych map cyfrowych.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W16 Student posiada wiedzę z zakresu administracji usługami katalogowymi i domenowymi dla danych przestrzennych - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
K_U13 Student posiada wiedzę z zakresu tworzenia obiektowo- relacyjnych baz danych przestrzennych dla aplikacji map cyfrowych - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
K_U12 Student posiada wiedzę z zakresu tworzenia relacyjnych baz danych przestrzennych dla aplikacji map cyfrowych - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
K_W08 Student posiada wiedzę z zakresu podstaw tworzenia systemów elektornicznych map cyfrowych - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
Treści przedmiotu, zajęć

Dyrektywa INSPIRE w kontekście systemów map cyfrowych a rynek geofnformatyczny w Polsce

Standardy wymiany danych przestrzennych w systemach map cyfrowych

Przykłądowe systemy map cyfrowych w Polcie - GeoPortal

Ważne inicjatywy  i projekty związane z rynkiem geoifnormatycznym w Polscie oraz ich odniesienie do systemów elektronicznych map cyfrowych

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Standardy OGC - Materiały dostępne dostępne na stronie konsorcjum OGC (http://www.opengeospatial.org/)

Biblioteka GeoTools - Materiały dostępne na stronie: http://www.geotools.org/

Dokumentacja serwisu i API OpenStreetMap - http://www.openstreetmap.org/Literatura uzupełniająca:

Dyrektywa INSPIRE: http://inspire.ec.europa.eu/

Dokumentacja GDAL: http://www.gdal.org

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Laboratorium 51 30
Projekt 51 30
Wykład 51 40
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Stworzenie systemu mapy cyfrowej z wykorzystaniem biblioteki Geotools 

Wykorzystanie bibliotek TatukGIS Editor

Współpraca z serwisem map Open Street Map

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta