Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu TECHNIKI OBLICZ.W SYSTEMACH GEOPRZESTRZ
Kod przedmiotu E:05962W01 Liczba punktów ECTS
4
Godziny kontaktu: 35
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 65
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 1
Rok studiów 1
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. August Rams (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. August Rams
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Nie ma wymagań

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z obliczeniami w geoinformatyce i ich rozwiązywaniem za pomocą specjalizowanych programów.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U17 Student tworzy interfejsy graficzne do programów Student używa podejścia obiektowego w programowaniu - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności rozwiązywania problemów występujących w praktyce
- Ocena realizacji zadania
K_W08 Student przetwarza i wizualizuje mapy cyfrowe - Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena realizacji zadania
K_U05 Student poznaje zaawansowany język programowania - MATLAB Student używa i przetwarza dane geoinformatyczne: rastrowe i wektorowe - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

1. Podstawowe wiadomości o języku obliczeń technicznych MATLAB

2. Typ macierzowy. Podstawowe działania na macierzach.

3. Typy danych w języku MATLAB.

4. Tablice komórek i struktur oraz ich zastosowania w obliczeniach.

5. Podstawowe elementy programu. Funkcje wbudowane i zewnętrzne. Pliki programów (m-pliki): skrypty i funkcje. Typy funkcji.

6. Grafika dwu- i trójwymiarowa w MATLAB-ie.

7. Podstawy programowania graficznych interfejsów użytkownika.

8. Narzędzie GUIDE do projektowania graficznego interfejsu użytkownika.

9. Klasy i programowanie zorientowane obiektowo w MATLAB-ie. Hierarchia obiektów graficznych.

10. Przetwarzanie zdjęć satelitarnych i lotniczych.

11. Wykorzystanie grafiki 2-D i 3-D do prezentacji danych geograficznych.

12. Charakterystyka pakietu Mapping Toolbox w MATLAB-ie.

13. Prezentacja danych geograficznych (rastrowych i wektorowych) w Mapping Toolbox.

14. Przykłady zastosowań wybranych funkcji z pakietu Mapping Toolbox.

15. Obsługa błędów (try - catch). System wyświetlania błędów i ostrzeżeń.

16. Zagadnienia optymalizacji programów w MATLAB-ie.

Laboratorium

1. Import i eksport wektorowych danych geograficznych w formacie tekstowym. Prezentacja danych dwuwymiarowych.

2. Program modelujący działanie zegara słonecznego.

3. Wczytywanie danych geograficznych w formacie rastrowym (DTM). Prezentacja dwu- i trójwymiarowa danych.

4. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika

5. Programowanie zorientowane obiektowo. Tworzenie klas użytkownika.

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Dokumentacja do programu Matlab (http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/)

2. Dokumentacja Mapping Toolbox (http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/map/)

3. Materiały pomocnicze ("Pomoc do Matlaba.pdf") publikowane na stronie przedmiotuLiteratura uzupełniająca:

1. Dokumentacja ESRI Shapefile

2. Dokumentacja modelu GTOPO30

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Obecność na wykładach 0 10
Zadanie semestralne 0 20
Egzamin pisemny 20 40
Ćwiczenia laboratoryjne 0 30
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta