Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZEN.(SIP,GIS)
Kod przedmiotu E:05691W0 Liczba punktów ECTS
5
Godziny kontaktu: 45
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 80
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 5
Rok studiów 3
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie niestacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
dr hab. inż. Marcin Kulawiak
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 30 0 0 15 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 45
W tym nauczanie na odległość 0
Cel przedmiotu

Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), co obejmuje zarówno użytkowanie GIS jak i elementy programowania implementującego podstawowe funkcje GIS.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U09 Student potrafi wykorzystać popularne Systemy Informacji Przestrzennych do realizacji prostych aplikacji geoinformacyjnych; obejmuje to elementy programowania GIS. - Ocena umiejętności zaprezentowania wyników realizacji zadania
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności wykorzystania wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu
- Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena realizacji zadania
K_W12 Student zna możliwości GIS w zakresie wizualizacji danych przestrzennych. Zna podstawy przetwarzania i wizualizacji obrazów jako warstw rastrowych GIS. - Ocena wiedzy faktograficznej
K_W07 Student zna formaty danych przestrzennych i ich przeznaczenie oraz architekturę współczesnych systemów informacji przestrzennej. Zna podstawową funkcjonalność GIS oraz przykładowe aplikacje systemów geoinformacyjnych. - Ocena wiedzy faktograficznej
Treści przedmiotu, zajęć

1. Definicja, koncepcje, struktura i podstawowe pojęcia związane z GIS 2. Przykłady zastosowań GIS 3. Modele danych w GIS 4. Model wektorowy danych. Podstawowe typy obiektów wektorowych: punkt, linia, wielobok. Mapy tematyczne 5. Złożone typy obiektów wektorowych 6. Model rastrowy danych w GIS 7. Wybrane formaty danych wektorowych i rastrowych GIS 8. Baza danych jako podstawa GIS. Specyficzne cechy bazy danych prze-znaczonych do przechowywania atrybutów przestrzennych 9. Zapytania dotyczące przestrzennych atrybutów danych 10. Standaryzacja modeli wektorowych. OGC, SQL 11. Model wektorowy topologiczny danych w GIS. Reguły topologiczne 12. Modele i reprezentacja danych trójwymiarowych w GIS 13. Metody pozyskiwania danych do GIS. Import, adaptacja i wprowadzanie danych istniejących, geokodowanie 14. Przykładowe techniki pomiarów danych dla GIS 15. Podstawowe algorytmy przetwarzania danych wektorowych. Analizy i przekształcenia geometryczne

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. "Geographic Information Systems and Science", John Wiley & Sons Ltd., West Sussex 2005 2. Litwin L., Myrda G. "Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS", Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005Literatura uzupełniająca:

Nie ma wymagań.

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Projekt 50 50
Egzamin pisemny 50 50
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta