Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu WYBRANE APLIKACJE SYSTEMÓW GEOINFORMAC.
Kod przedmiotu E:35409W0 Liczba punktów ECTS
5
Godziny kontaktu: 70
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 55
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 6
Rok studiów 3
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie niestacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
dr inż. Jerzy Demkowicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 0 15 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Nie ma wymagań

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Nabycie przez studentów wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu systemów geoinformacyjnych i ich różnorodnych aplikacji

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U03 Student zna rożnorodne aplikacje systemów geoinformacyjnych. - Ocena wiedzy faktograficznej
K_W07 Student umie wykorzystywać funkcjonalność systemów geoinformacyjnych w praktyce. Potrafi także zaprojektować i zaimplementować prosty system geoinformacyjny. - Ocena umiejętności zaprezentowania wyników realizacji zadania
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności wykorzystania wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu
- Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

Wprowadzenie. Różnorodność zastosowań przestrzennych systemów geoinformacyjnych Miejskie systemy informacji o terenie i ich zastosowania Modelowanie i rozwiązywanie zagadnień transportowych i logistycznych w systemach geoinformacyjnych Problem wyboru trasy i jej optymalizacja ze względu na czas, długość drogi oraz koszt Wykorzystanie internetowych systemów prezentacji danych kartograficznych w systemach wspomagających nawigację Systemy zdalnego, rozproszonego zbierania danych, np. monitorujące natężenie ruchu ulicznego Mobilne systemy informacji przestrzennej Komputery nawigacyjne (plotery) Cechy standardowego interfejsu użytkownika oraz kierunki rozwoju komputerów nawigacyjnych Systemy nawigacji samochodowej Systemy śledzenia obiektów ruchomych Systemy wspomagające poruszanie się i orientację w terenie osób z dysfunkcją wzrokową Systemy monitorowania i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ekologicznych oraz wspomagające zarządzanie sytuacjami kryzysowymi Systemy trójwymiarowych, ruchomych prezentacji terenu - "wirtualne miasto"

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Stepnowski A. "Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego", Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001Literatura uzupełniająca:

The GIS Book, George Korte

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin pisemny 50 50
Projekt 50 50
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta