Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu PRZETWARZANIE DANYCH NA PLATF.MOBILNYCH
Kod przedmiotu E:35775W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 30
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 20
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 7
Rok studiów 4
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Andrzej Chybicki (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Andrzej Chybicki
dr inż. Jerzy Demkowicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie członków kursu z podstawami przetwarzania danych na wybranych platformach mobilnych. W ramach celu omawiane są techniki lokalnego przetwarzania danych ( w obrębie urządzenia), oraz techniki przetwarzania danych z wykorzystaniem modeli rozproszonych takich jak np. model klient-serwer czy PN (ang. puch notifications)

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W07 Student potrafi zaprojektować aplikację mobilną wykorzystującą różne techniki dostępu do danych - Ocena postępów pracy
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
K_U09 Student potrafi stworzyć aplikacje mobilną wykorzystującą techniki przetwarzania danych - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

Podstawy architektur aplikacji w środowisku Windows Phone

Modele komunikacji w aplikacjach mobilnych

Przetwarzanie danych w środowisku rozproszonym.

Komunikacja bezprzewodowa (WiFi, Bluetooth, GSM)

Bezpieczeństwo w kontekście przetwarzania danych na urządzeniach mobilnych

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Mobile Computing and Wireless Communications: Applications, Networks, Platforms, Architectures, and Security Amjad Umar, 2004Literatura uzupełniająca:
Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Laboratorium 60 60
Wykład 51 40
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Stworzenie aplikacji wykorzystującej notyfikacje zdalne

Stworzenie aplikacji korzystającej z lokalnych zasobów pamięciowych 

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta