Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu SYSTEMY NAWIGACJI SATELIT.GPS I GALILEO
Kod przedmiotu E:35738W0 Liczba punktów ECTS
5
Godziny kontaktu: 60
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 65
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 7
Rok studiów 4
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Jerzy Demkowicz (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Andrzej Chybicki
dr inż. Jerzy Demkowicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 30 0 30 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 60
W tym nauczanie na odległość 0
Cel przedmiotu

Satelitarne systemyi GNSS w ujeciu infromatycznym.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W07 Architektury systemow GPS - Ocena postępów pracy
- Ocena realizacji zadania
K_U09 Znajomosc algorytmow GNSS, wytwarza aplikacje GNSS - Ocena postępów pracy
- Ocena realizacji zadania
K_W03 Znajomosc algorytmow przetwarzania sygnalu GNSS, analiza protokolow protokolow, implementacja algorytmow, zdobycie wiedzy pozwalajacej budowac wlasny odbiornik GNSS - Ocena postępów pracy
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć
 1. Systemy nawigacji satelitarnej
 2. Niejednoznaczność określania pozycji
 3. Trajektorie obiektów satelitarnych
 4. Segmenty systemu GPS
 5. Orbity satelitów GPS
 6. Zasada wyznaczania pozycji odbiornika
 7. Charakterystyka sygnału GPS
 8. Algorytmy iteracyjnego wyznaczania pozycji
 9. Budowa odbiornika satelitarnego
 10. Błędy systemu GPS, Filtr Kalmana
 11. Porównanie systemów GPS, GLONASS i GALILEO 
 12. System ASG EUPOS
 13. System Loran C, INS-GNSS, lokalizacja wewnatrz budynow
Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Elliott D. Kaplan Understanding GPS Principles and Applications (Artech House Mobile Communications) 1996, ISBN-10: 0890067937

2. Specht C., System GPS, Biblioteka Nawigacji nr 1, Wydawnictwo “Bernardinum”, Pelplin, 2007.Literatura uzupełniająca:

Systemy satelitarne GPS Galileo i inne Jacek Januszewski,  2010 , Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Wyklad 51 50
Laboratorium 51 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Proces okreslania pozycji w GNSS

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
 • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
 • pw – Godziny pracy własnej studenta