Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu PODSTAWY KARTOGRAFII CYFROWEJ
Kod przedmiotu E:35739W0 Liczba punktów ECTS
3
Godziny kontaktu: 45
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 30
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 7
Rok studiów 4
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Jerzy Demkowicz (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Jerzy Demkowicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 30 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 45
W tym nauczanie na odległość 0
Cel przedmiotu

Podstawy kartografii cyfrowej od strony budowy bibliotek i implementacji najwazniejszych algorytmow.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W12 Przetwarzanie baz danych map cyfrowych oraz obrazow. Formaty map cyfrowych. - Ocena postępów pracy
- Ocena realizacji zadania
K_U09 wykorzystuje technologie dostepu do danych map cyfrowych - Ocena postępów pracy
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

1. Wprowadzenie do kartografii i mapowania
2. Rodzaje map, skala mapy; mapy morskie i mapy obszarów lądowych
3. Modele Ziemi GRS-80 i WGS-84, wysokość elipsoidalna
4. Odległości na powierzchni ziemi; ortodroma, loksodroma, linie geodezyjne
5. Szerokość i długość geograficzna, współrzędne na mapie datum mapy
6. Układy współrzędnych geodezyjnych
7. Przekształcenia kartograficzne płaskie i przestrzenne
8. Współrzędne geograficzne i współrzędne kartograficzne
9. Odwzorowania kartograficzne; walcowe, azymutalne i stożkowe
10. Odwzorowanie Merkatora i UTM
11. Porównanie mapy elektronicznej i rastrowej mapy papierowej
12. Elektroniczna mapa rastrowa
13. Rodzaje danych wektorowych (punkt, linia, wielobok)
14. Mapa wektorowa, część geometryczna (map data structure)
15. Część bazodanowa - struktura obiektów - (non-map data structure)
16. Elektroniczna Mapa Nawigacyjna (ENC)
17. Przykład obiektu na mapie z pełnym opisem atrybutów obiektu
18. Przykład kodowania linii w strukturze łańcuchowo węzłowej
19. Formaty danych na mapach cyfrowych (DX90, CM-93, S57, WKT, WKB)
20. Wektoryzacja, digitalizacja i geokodowanie
21. Proces produkcji map cyfrowych.

22. Trendy w budowie baz danych map cyfrowych

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Biancetti F. "Introduction to Digital Cartography", C-Map, La Spezia 2004 
2. Dokumentacja "Tatuk GIS Developer Kernel .NET Edition" Literatura uzupełniająca:

1. Dokumentacja protokołu WMS - http:/mapserver.org/orc/wms_server.html 
2. Dokumentacja "Tatuk GIS Developer Kernel .NET Edition" 
3. Dokumentacja techniczna GeoServer - www.geoserver.org 
4. Dokumentacja techniczna oprogramowania GobalMapper- www.globalmapper.com

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Laboratorium 51 50
Wykład 51 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Obiektowa baza danych map cyfrowych

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta