Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu TRÓJWYMIAROWA WIZUAL.DANYCH PRZESTRZENN
Kod przedmiotu E:35741W0 Liczba punktów ECTS
3
Godziny kontaktu: 30
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 45
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 7
Rok studiów 4
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów I stopnia - inżynierskie stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marcin Kulawiak (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Marcin Kulawiak
dr inż. Marek Kulawiak
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Umiejętność programowania obiektowego.

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami algorytmicznego oraz programistycznego wspomagania trójwymiarowej wizualizacji danych w kontekście geograficznym.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W12 Student rozumie zasady trójwymiarowej reprezentacji danych przestrzennych. - Ocena postępów pracy
K_U13 Student potrafi implementować trójwymiarowy System Informacji Przestrzennej. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
Treści przedmiotu, zajęć

Grafiki trójwymiarowa a rozwiązania sprzętowe – potok graficzny.

Model opisu sceny trójwymiarowej.

Układy współrzędnych dla danych przestrzennych.

Zasada obliczania widoku i operowania kamerą. Zasady teksturowania danych przestrzennych.

Wybrane elementy programowania z wykorzystaniem standardu OpenGL.

Trójwymiarowe pakiety graficzne w środowisku Java.

Grafika 3D w przeglądarkach WWW. WebGL, Cesium.

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Richard S. Wright, Benjamin Lipchak, Nicholas Haemel: OpenGL SuperBible: Comprehensive Tutorial and Reference Addison-Wesley Professional; 5 edition (August 2, 2010)

 Literatura uzupełniająca:

Brak

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Laboratorium 57 50
Egzamin 50 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Budowanie trójwymiarowej wizualizacji danych metodą anaglifu.

Tworzenie trójwymiarowego Systemu Informacji Przestrzennej w technologii Web.

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta