Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIE URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
Kod przedmiotu E:35971W0 Liczba punktów ECTS
4
Godziny kontaktu: 27
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 73
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 3
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia niestacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Krzysztof Bikonis (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
mgr inż. Łukasz Markiewicz
dr inż. Marek Kulawiak
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
dr inż. Krzysztof Bikonis
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 12 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 27
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Umiejętność programowania.

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami stosowanymi w urządzeniach przenośnych.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W20 Studenci znają mechanizmy sieciowe dostępne w urządzeniach mobilnych i umieją je wykorzystać podczas tworzenia swoich aplikacji. - Ocena wiedzy faktograficznej
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
K_U05 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami stosowanymi w urządzeniach przenośnych. - Ocena umiejętności pracy w grupie
- Ocena wiedzy faktograficznej
K_W09 Studenci znają konstrukcję typowego smartfona i umieją scharakteryzować jego komponenty. - Ocena wiedzy faktograficznej
Treści przedmiotu, zajęć

Rynek urządzeń przenośnych

Mobilne systemy operacyjne

Rynek aplikacji dla urządzeń przenośnych

Rozwiązania sprzętowe w urządzeniach przenośnych

System GPS

Sensory w urządzeniach przenośnych

Język objective-C

Cocoa Touch framework

 

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Scott Stevenson: Cocoa and Objective-C: Up and Running, O'Reilly 2010Literatura uzupełniająca:

brak

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin 50 50
Laboratorium 50 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

brak

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta